Adatvédelmi nyilatkozat

Dr. Tihanyi István tiszteletben tartja a weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a www.doktortihanyi.hu weboldalnak (a továbbiakban: „Weboldal”) működtetésére vonatkozik, amely Weboldalon a jelen adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül elérhető.

Dr. Tihanyi István, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi törvény rendelkezéseit itt olvashatja.

Dr. Tihanyi István, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint tájékoztatja.

1. Személyes Adatok

Dr. Tihanyi István kezeli azokat az önként rendelkezésére bocsátott adatokat, amelyeket Ön a hírlevélre feliratkozáskor megadott, így az Ön nevét és e-mail címét („Személyes Adatok”). A dr. Tihanyi István a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása hírlevél útján, illetve a kapcsolattartás.

Dr. Tihanyi István a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címen kizárólag részére lehet hírlevelet küldeni. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail cím megadásával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. A Személyes Adatok kezelése

A Személyes Adatokat dr. Tihanyi István kizárólag abból a célból használja fel, hogy az Ön számára hírlevelet küldjön.

Dr. Tihanyi István fenntartja magának a jogot, hogy a Személyes Adatokat a hatóságok jogszerű megkeresésére történő válaszadás során, illetőleg ha azt a jogszabályok előírják, azoknak átadja.

Dr. Tihanyi István a Személyes Adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek, illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A Személyes Adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

3. Az adatkezelés időtartama

A megadott Személyes Adatok addig kezelhetőek dr. Tihanyi István, mint adatkezelő részéről, amíg az érintett kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Dr. Tihanyi István biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, és/vagy adatainak törlését kérte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

4. Az érintett jogai és érvényesítésük

Személyes Adatok helyesbítése és a személyes adatok zárolása iránti igény kifejezett írásos nyilatkozattal közölhető az alábbi e-mail címen: tihanyiistvandr@gmail.com

A személyes adatok törlése iránti igényét jelezheti ugyanezen email címen vagy a hírlevél felirat alatt a leiratkozás linkre kattintva.

Személyes adataik kezeléséről az érintettek dr. Tihanyi Istvántól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az alábbi elérhetőségre küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintett dr. Tihanyi István által kezelt adataira, azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik, milyen célból és milyen jogalapon kapták vagy kapják meg az Ön adatait. A megkeresésre dr. Tihanyi István a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszol.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ennek részletes módját az adatvédelmi törvény 16/A § tartalmazza (2012. január 1-től: 21.§).

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Erről részletes tájékoztatást az adatvédelmi törvény 17.§-ban olvashat (2012. január 1-től: 22.§).

Az érintett az adatvédelmi törvény valamint az 1954. évi IV. tv alapján jogérvényesítési lehetőségeit bíróságon gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatban kérheti 2011. december 31-ig az adatvédelmi biztos, 2012. január 1-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

5. Elérhetőség

dr. Tihanyi István
cím: Budapest, 1149 Hungária Krt. 70
telefon: +36/1 220 5891
e-mail: tihanyiistvandr@gmail.com

Dr. Tihanyi István a fent megadott telefonszámon, hétköznapokon 8.00-19.00 érhető el.

6. Egyéb rendelkezések

Dr. Tihanyi István külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

A dr. Tihanyi István bármikor jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a weboldal látogatóit hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

Budapest, 2011. november 18.